Pyłki krwi

Są to niezmiernie małe kuleczki tłuszczu, pozostające na granicy widzialności mikroskopu optycznego. Pochodzą z limfy, względnie z tłuszczu tkankowego przenoszone są przez krew do wątroby, gdzie ulegają przeróbce.

przedstawia zbiorczy schemat poszczególnych elementów morfotycznych krwi obraz barwny tych krwinek znajdzie czytelnik w dalszej części podręcznika.

MIKROSKOPOWE I ILOŚCIOWE BADANIA KRWI. Jest rzeczą zrozumiałą, że laboranta – analityka, pracującego w dziale hematologii, obowiązuje dokładna znajomość właściwości ogólnych i morfologii krwi, jak też wszelkich wskaźników hematologicznych, charakteryzujących prawidłowy obraz krwi oraz jego jakościowe i ilościowe odchylenia od normy. Zadaniem pracowni hema-tologicznej jest bowiem dostarczenie określonych danych na temat badanej próbki krwi. Dane te stanowią dla lekarza materiał pomocniczy, ułatwiający mu postawienie właściwego rozpoznania różnicującego, względnie jego potwierdzenie. Każdy wynik, niezależnie od tego czy jest to wynik prawidłowy, pozostający w granicach normy, czy wykazujący odchylenia od normy, stanowi dla klinicysty cenny wskaźnik przy ocenie rozpatrywanego przypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *