Oznaczanie hemoglobiny (Hb)

Hemoglobina, barwnik krwinek czerwonych o podstawowym znaczeniu dla życia i zdrowia człowieka, może być oznaczana w warunkach laboratoryjnych przy użyciu różnych metod, a mianowicie: kolorymetrycznie (przede wszystkim międzynarodową metodą cyjanmethemoglobinową), przez pomiar aktywności reagowania Hb z tlenem lub tlenkiem węgla, przez oznaczenie zawartości Fe we krwi lub surowicy i in. Z metod klinicznych dobre usługi oddają metody kolorymetryczne i te zostaną omówione w pierwszej kolejności. Zasada ich sprowadza* się do porównywania barwy odpowiednio przygotowanego roztworu krwi z wzorcem barwnym. To niezwykle ważne oznaczenie napotyka jednak w praktyce szereg trudności. Dotyczą one przede wszystkim jakości wzorcowych odczynników, jak również zaopatrzenia w odpowiedniej jakości aparaturę pomiarową. Odczynniki wzorcowe muszą być właściwie wys- kalowane i trwałe, co stanowi o ich przydatności do badań. Podstawą doboru metody badawczej powinna być jak najdalej idąca dokładność i trafność otrzymywanych przy jej zastosowaniu wyników. Zanim przystąpimy do omawiania niektórych z tych metod, warto zaznaczyć, że niejednokrotnie – ze względu na aktualny stan wyposażenia pracowni w sprzęt i aparaturę laboratoryjną-jesteśmy w tym doborze ograniczeni. Należy się zatem orientować, jaki jest zakres błędu stosowanej metody, .znać jej dodatnie i ujemne strony, co pozwala na właściwą ocenę otrzymywanych wyników.

Metody kolorymetryczne oznaczania poziomu Hb Hemoglobinomctr Saldiego. Do niedawna powszechnie stosowaną metodą pomiaru poziomu hemoglobiny była metoda Sahliego, posługująca się przyrządem zwanym hemoglobinometrem albo he- mometrem Sahliego (ryc. 31).

Obecnie rozporządzamy znacznie dokładniejszymi metodami pomiaru poziomu Hb, a metoda Sahliego stosowana jest wyłącznie w laboratoriach, w których brak nowoczesnego wyposażenia w aparaturę i sprzęt laboratoryjny. Opis metody Sahliego podany na wstępie rozdziału ma stanowić rodzaj wprowadzenia do zagadnienia ko- lorymetrii, ze względu na dużą prostotę tej metody.

Hemoglobinometr Sahliego składa się z wzorca barwnego w postaci dwóch szklanych rurek, wypełnionych płynem o barwie żółtobrunatnej, zatopionych na obu końcach, lub też z barwnych klinów szklanych, umieszczonych trwale na wspólnej podstawce. Pomiędzy nimi, do środkowego otworu podstawki, wkłada się odpo-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *