Materiał do badań

Pracownika, który przygotowuje materiał do badań i badania wykonuje, powinna cechować umiejętność ścisłej obserwacji i prawidłowej oceny badanych materiałów, co można osiągnąć wyłącznie na podstaWie rzetelnej znajomości wykonywanej pracy. U laboranta rozumiejącego znaczenie i celowość wykonywanego zawodu-w zrozumieniu współodpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo badanego człowieka., uczciwość zawodowa jest cechą zasadniczą i bez niej trudno sobie wyobrazić odpowiedzialnego pracownika służby zdrowia.

Badania hematologiczne obejmują szereg metod i prób laboratoryjnych. Jedne z nich wykonywane są rutynowo, inne w zastosowaniu do określonych, specjalnych celów. Badania rutynowe pozwalają z reguły na stwierdzenie, czy ma się do czynienia z prawidłowym, czy patologicznym obrazem krwi. Przedstawiony formularz (strona 23), używany do dokumentacji w laboratoryjnych badaniach rutynowych, uwzględnia badania, których wyniki ukierunkowują dalszy tok badań hematologicznych i innych, w zależności od wyłaniających się potrzeb. Zwyczajowo, wymieniony zespól badań nosi nazwę „morfologia krwi”.

W razie stwierdzenia w morfologii krwi odchyleń od prawidłowego obrazu krwi, wypływa, niejednokrotnie konieczność wykonania całego szeregu określonych, spe-cjalistycznych badań hematologicznych. Poza badaniem krwi obwodowej obejmować one mogą badanie krwi żylnej, a nawet badanie bioptyczne szpiku kostnego czy innych narządów krwiotwórczych. Postępowanie takie ma na celu nie tylko utwierdzenie lekarza w już powziętych decyzjach, ale także – poprzez szerokie opracowanie zagadnienia – wzbogacenie posiadanej na danym odcinku wiedzy. Ogólnie biorąc – poza badaniami mikroskopowymi i ilościowymi krwi – należeć tu będą takie próby kliniczne, jak np. określenie poziomu żelaza w surowicy krwi, badanie czasu przeżycia krwinek czerwonych, badania serologiczne krwi, badanie oporności osmotycz- nej krwinek czerwonych, elektroforeza białek krwi itp., z którymi czytelnik zapozna się w dalszych częściach podręcznika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *