Jakość i zakres potrzebnych badań laboratoryjnych

Jakość i zakres potrzebnych badań laboratoryjnych ustala lekarz, w zależności od potrzeb, w czasie kolejnych etapów rozpoznawania i leczenia. Należy podkreślić, że sztywne schematy badań nie prowadzą do celu, jakim jest postawienie i uzasadnienie właściwego rozpoznania.

Wykonując badanie należy zdawać sobie sprawę z tego, że obraz krwi może ulec odchyleniom od normy zarówno z przyczyn fizjologicznych, jak i patologicznych, a zasadniczy wpływ na właściwy wynik badania ma rodzaj zastosowanej metody ba-dawczej i sposób jej wykonania. Ta ostatnia przyczyna szczególnie zobowiązuje pra-cownika do ścisłego przestrzegania ustalonych zasad metodyki, których nie wolno zmieniać dowolnie w czasie pracy, chyba że przechodzi się świadomie i celowo na inne ustalone metody badawcze.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć również o podstawowym obowiązku odpowiedniej organizacji miejsca pracy w laboratorium. Codzienna praca wymaga takiego urządzenia stanowiska pracy, aby mogło być ono w każdej chwili użyte zgodnie z przeznaczeniem.

Ogólną zasadą organizacji miejsca pracy jest jego stałe przeznaczenie do określonych czynności. Zasada ta zapewnia ujednolicenie techniki pracy, co jest z kolei podstawą otrzymywania prawidłowych i powtarzalnych wyników badań. Należy wydzielić w pracowni stałe miejsce, przeznaczone np. do pobierania krwi, barwienia rozmazów krwi, liczenia krwinek itp. W miejscach tych musi się znaleźć pełne wyposażenie potrzebne do wykonywania odpowiednich badań. Wszelka przypadkowość czy tymczasowość w traktowaniu stanowiska pracy rzutuje ujemnie na jakość pracy. Powinno się o tym pamiętać stając przy stole laboratoryjnym, którego organizacja, od momentu rozpoczęcia pracy, zależy w dużej mierze od nas samych.

Metodykę badań i prób laboratoryjnych, jak również potrzebne szczegółowe wy-posażenie pracowni, pozna czytelnik przy omawianiu poszczególnych działów badań.

Jedna odpowiedź na „Jakość i zakres potrzebnych badań laboratoryjnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *