Hemoliza

Z punktu widzenia diagnostyki podstawowe znaczenie dla stwierdzenia wewnątrznaczyniowej hemolizy, występującej w przypadku niedokrwistości hemolitycznych, posiada poziom Hb w osoczu przewyższający zakres normy. Stwierdzenie to posiada jednak tylko wtedy realną wartość dla badającego, jeżeli przy pobieraniu krwi do badania zabezpieczy się ją przed przypadkową hemolizą.

Zagadnienie oznaczania Hb we krwi obejmuje również tzw. hemoglobiny nieprawidłowe, o podstawowym znaczeniu dla rozpoznawania schorzeń przez nie wywoływanych, wchodzących w zakres hemoglobinopatii. Jakkolwiek w Polsce badania takie wykonywane są tylko w nielicznych specjalistycznych ośrodkach, w celu ogólnego zapoznania czytelnika z tymi zagadnieniami przedstawiony zostanie krótki przegląd wybranych prób z zakresu różnicowania hemoglobin nieprawidłowych.

Hemoglobiny nieprawidłowe i metody ich różnicowania. Prawidłowa hemoglobina określana jest jako Hb-A jej odmianę, właściwą krwinkom okresu płodowego, stanowi Hb-F, a odmiany nieprawidłowe to hemoglobiny: Hb-S (hemoglobina patologicznych krwinek sierpowatych) oraz szereg hemoglobin oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, a mianowicie: Hb-C, D, E, G, H itd.

Metodyka oznaczania tych hemoglobin odbiega od metod pomiaru hemoglobiny prawidłowej, jest bardziej skomplikowana i wymaga opanowania określonej techniki laboratoryjnej. Metody te streszczają się m.in. do:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *