Błędy metody oznaczania hematokrytu

Jak każda metoda tego typu, również metoda hematokrytowa ma określony stopień błędu, na który składają się czynniki techniczne i metodyczne. Zakres błędu można znacznie zmniejszyć wirując jednocześnie kilka identycznych próbek krwi różnice między poszczególnymi próbkami tej samej krwi badanej ograniczają się wtedy do 1%, co już pozwala na uzyskanie powtarzalnych, wyrównanych wyników.

Jednak nawet w tak ustawionym badaniu nie udaje się uniknąć błędów, które mogą mieć źródło m.in. w nie dość dokładnym wymieszaniu krwi przed pobraniem jej do rurki hematokrytowej, niedokładnym napełnieniu rurki krwią, względnie w różnicy wyskalowania samych rurek. Źródłem błędu może być również brak ujednolicenia szybkości obrotów wirówki przy wirowaniu najlepiej jest oznaczać hema- tokryt zawsze na tej samej wirówce, przy zachowaniu tych samych warunków.

Poza omówionymi wyżej czynnikami, uzyskiwane wartości uzależnione są również od swoistej jakości poszczególnych badanych próbek krwi. Czynnikami określającymi tę swoistość są: rozmiar i liczba krwinek czerwonych, lepkość osocza, w którym są zawieszone, jak też wzajemny stosunek krwinek i osocza. W związku z tym niektórzy autorzy podkreślają celowość wprowadzania poprawki korygującej uzyskany wynik. Poprawka taka dotyczy tej części osocza, która po wirowaniu zostaje zatrzymana w objętości odwirowanych krwinek.

Chaplin i Molison proponują dla próbek krwi wirowanych przez 30 minut, przy hematokrycie równym 75%, poprawkę ok. 5%, zaś przy hematokrycie równym 20%, poprawkę 2,5%. Po wirowaniu przez 55 minut, wielkość poprawek malałaby odpowiednio do 3% i 1,5%. Ponieważ hematokryt określa się w %, dany % poprawki należy pomnożyć przez stosunek hem^stopnikryt, przed odjęciem go od odczytanej liczby hematokrytowej.

Ścisłość obliczeń wartości ŚOK, ŚWH, ŚSH uzależniona jest w dużej mierze od stopnia dokładności poszczególnych wartości wzoru, z którego je wyliczamy. Wartości te to: hematokryt, poziom Hb i liczba krwinek czerwonych w 1 mm3 krwi. Stosunkowo najdokładniej można oznaczyć wartość ŚSH wprawny pracownik może otrzymać obniżenie błędu oznaczenia hematokrytu do ±1%, a poziomu Hb do ±2%, co łącznie znacznie obniża ostateczny błąd pomiaru. Nieco gorzej przedstawia się możliwość zmniejszenia błędu wartości ŚOK i ŚWH. Na wielkość błędu rzutuje przede wszystkim liczba krwinek czerwonych, która to wielkość, jak wiemy, obciążona jest stosunkowo znacznym błędem pomiaru, rzadko sprowadzanym do minimum błędu, tj. do ±2%. Wspomniana wcześniej metoda liczenia krwinek czerwonych przy użyciu liczników elektronowych pozwala w tym przypadku na istotne obniżenie błędu omawianych wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *